Biyografi

Bilgehan Atsız Gökdağ, 1963 yılında Giresun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1989’da Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un danışmanlığında hazırladığı Atebetü’l-Hakayık Grameri başlıklı yüksek lisans tezini savunarak “bilim uzmanı” unvanını aldı. 1993’te Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında yine Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un danışmanlığında hazırlamış olduğu Oğuz Grubu Türk Şivelerinde Sıfat-Fiiller adlı teziyle de “doktor” unvanını kazandı. Akademik çalışma hayatına 1987 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak başlayan Gökdağ, 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesine öğretim görevlisi olarak atandı. Aynı yıl bu üniversitede yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti. 2006’da Salmas Ağzı, Güney Azerbaycan Türkçesi Üzerine Bir Değerlendirme başlıklı doçentlik takdim eserini yayımladı ve 2007’de girdiği sınavda başarılı bulunarak “doçent” oldu. 2012’de ise Halaç Türkçesi Metinleri, Qarşu Baluqqa Selam adlı profesörlük çalışmasını yayımladı ve Kırıkkale Üniversitesinde “profesör” kadrosuna atandı. Hâlen aynı üniversitede çalışmaya devam etmektedir. Bilgehan Atsız Gökdağ’ın yukarıda adları yazılan kitaplarının dışında da eserleri vardır: Türklerin Dünyası: Dil-Kimlik-Siyaset, Ankara: Akçağ Yay., 2018; İran’da Türkler ve Türkçe, Ankara:2016, Akçağ Yay.; Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara: Akçağ Yay., 2012; Balkanlar El Kitabı I, II, Ankara: Akçağ Yay. 2017; Başlangıçtan Günümüze Türk Destanları, Ankara: 2007, Akçağ Yay.; Orhan Köprülü: Makaleler, Ankara: 2006, Akçağ Yay.; Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fi’l-Lugati’t Türkiyye -Eski Oğuzca Sözlük-Gramer Arası Bir Eser, Ankara: 2004, Akçağ Yay., Yayına hazırladığı eser olarak; Ziya Gökalp: Türkçülüğün Esasları, Ankara: 2018, Akçağ Yay., Ortak Türk Tarihi, 6 cilt, Ankara: 2019, Yeni Türkiye Yay., Yusuf Akçura: Üç Tarz-ı Siyaset, Ankara: 2018, Akçağ Yay.. Gökdağ’ın editörlüğünü yaptığı eserlerden bazıları şunlardır: Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı 2 cilt 3000 sayfa, Ankara 2013, Yeni Türkiye Türkçe Özel Sayısı 1500 sayfa Ankara 2013; I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni Bildirileri, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Yayınları, 2011, Yeni Türkiye Türk Dili Özel Sayısı, 3 cilt, 2000 sayfa, Ankara 2018, Yeni Türkiye Atebetü’l Hakayık Özel Sayısı 2 cilt, Ankara 2019, gibi ansiklopedik eserlerin editörlüğünü yapmıştır. Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ on bir yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Çalıştığı üniversitelerde Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdürlüğü gibi idari görevlerde de bulunan Gökdağ’ın başlıca akademik ilgi alanları arasında Türk halkları ve dil politikaları, sosyolengüistik, diyalektoloji, halk bilimi, İran ve Balkanlar dikkati çekmektedir. Türk dili ve kültürüyle ilgili olan her konuyla da yakından ilgilenmekte olan Gökdağ alanıyla ilgili millî ve milletlerarası birçok toplantı düzenlemiş, bildiriler sunmuş, Türk dünyası ve dil politikaları konusu başta olmak üzere Türklük biliminin değişik alanlarında 200 civarında yayın yapmıştır. Yeni Türkiye Strateji Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan “Türk Dünyası Enstitüsü”nün Başkanı olan Bilgehan Atsız Gökdağ, “Karadeniz Araştırmaları Merkezi”nin de 2009-2015 yılları arasında başkanlığını yürütmüştür. 2004 yılından beri kesintisiz olarak 81 sayı çıkan ve uluslararası indekslerce taranan “Karadeniz Araştırmaları” dergisinin 2009-2022 yılları arasında sahibi ve sorumlusu olan Gökdağ; “Yeni Türkiye” dergisinin de yayın koordinatörüdür. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV), Türk Ocakları Ankara Şubesi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve Karadeniz Araştırmaları Derneği’ne üye olan Gökdağ; İngilizce ve bazı Türk lehçelerini bilmektedir. 2011-2017 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesinde en çok yayın yapan akademisyenler arasında ilk ikiye girerek üst üste her yıl yayın ödülü almıştır. Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfınca 2015 yılı “Türk Dünyası Bilim Hizmet Ödülü”, TÜRKSAV tarafından 2016 yılı “Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” ve YTSAM tarafından 2017 yılı “Bilim Ödülü”, Bakü Avrasya Üniversitesi 2018 yılı “Türkolojiye Hizmet Ödülü” Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ’a verilmiştir. Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ halen Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Gökdağ evli olup üç oğlu ve bir torunu bulunmaktadır

Kurum Bilgileri

 • Birim
  İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Dalı
  YENİ TÜRK EDEBİYATI A.B.D.
 • Ünvanı
  PROFESÖR DOKTOR